Regulamin

  1. Regulamin sklepu internetowego shoutwear.pl

Wersja z dnia  1 Marca 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakładania konta i dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym (dalej: Sklepie) znajdującym się i działającym pod internetowym adresem: www.shoutwear.pl

2. Administratorem sklepu jest firma NERWUSSHOP Łukasz Krzyk z siedzibą w Kocmyrzowie, Polska , ul. Centralna 133, 32-010 Kocmyrzów, adres e-mail: [email protected] 
NIP 6783128706 REGON 122489802
​​​​​​

3. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.


II. CENY ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki podane w ofercie.

2. Opłaty za transport w formie przesyłki kurierskiej doliczane są do wartości zamówienia i wynoszą:
a) dla zamówień o wartości faktury brutto powyżej300 zł - transport gratis.
b) dla zamówień o wartości faktury brutto poniżej 299 zł. – 15-20 zł brutto

3. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a) przelew - po wybraniu tej opcji Klient otrzymuje na adres e-mail fakturę proforma z danymi do przelewu.

4. Wybór formy płatności możliwy jest poprzez zaznaczenie wybranej formy w formularzu zamówienia.


III. WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty na konto lub informacji o wyborze przesyłki za pobraniem. Każdy produkt jest starannie zapakowany i zabezpieczony. Jeśli adres wysyłki ma być inny niż podany uprzednio na stronie internetowej Sklepu, prosimy o podanie go bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2. Klient podczas dokonywania zamówienia może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia Faktury VAT tj. w przypadku przedsiębiorcy: nazwa firmy, adres, NIP a w przypadku konsumenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

3. Paragon lub faktura VAT dołączana jest do przesyłki. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę, powinien powiadomić o tym Sklep przy dokonywaniu zamówienia.

4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie kraju. Odstępstwo od tej zasady dokonywane jest na zasadzie indywidualnych ustaleń.

5. W momencie dostawy Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia bądź naruszenia wynikłego z transportu.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Klient powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt dostarczającemu produkt, w celu sporządzenia Protokołu Szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zachowuje Klient, a drugi przekazuje dostarczającemu przesyłkę.

7. Protokół Szkody przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia procesu reklamacji.


IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w Sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sklep świadczy usługi odpłatnie. Założenie konta na stronie internetowej Sklepu jest nieodpłatne.

3. Umowa o świadczenie usług odpłatnych zostaje zawarta po złożeniu zamówienia na stronie internetowej Sklepu i potwierdzeniu zamówienia przez Sklep, natomiast Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Sklepem w chwili założenia konta na stronie internetowej Sklepu poprzez rejestrację, do czasu usunięcia konta przez Klienta lub przez Sklep.

4. Każde złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Kontakt pomiędzy Sklepem a Klientem odbywa się poprzez pocztę email, a ponadto także poprzez formularz kontaktowy lub telefon.

6. Zamówienia w Sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

7. W przypadku wystąpienia braku zamówionego produktu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni. Klient w takim wypadku ma prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego produktu na inny, oferowany przez Sklep. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, dokonane przedpłaty zostaną zwrócone w terminie 3 dni od powzięcia przez Sklep informacji o rezygnacji.


V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

Postępowanie reklamacyjne uregulowane jest w odrębnym dokumencie zamieszczonym na stronie shoutwear.pl


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Prawo do odstąpienia do umowy uregulowane jest w odrębnym Regulaminie zamieszczonym na stronie shoutwear.pl


VII. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, FUNKCJE I CELE OPROGRAMOWANIA

1. Sklep używa plików, cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, niektóre lub wszystkie właściwości Sklepu mogą być niedostępne. Sklep używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania oferty do potrzeb Klienta.

2. Cookies mogą być również używane do prezentowania form reklamowych.

3. Typy Cookies:

a) systemowe - niezbędne dla właściwego funkcjonowania strony,
b) analityczne - służące przetwarzaniu informacji o osobach odwiedzających Sklep,
c) funkcjonalne - służące personalizacji strony poprzez zapamiętanie preferencji Klienta,
d) zewnętrzne cookie - niezależne od Sklepu.

4. W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowych.

5. Korzystanie z usług Sklepu wymaga urządzenia z dostępem do sieci Internet zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader, posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.


VIII. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających cudze prawa, w szczególności dobra osobiste.

2. Zakazane jest przesyłanie na adres Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze Spamu, bądź mających na celu obejście procesu zakupu usług, a w szczególności linków do stron zewnętrznych, adresów email, numerów telefonów, danych komunikatorów, za wyjątkiem danych wymaganych w procesie rejestracji. Zakaz ten obejmuje również działania ukryte.

3. Za prawdziwość i zgodność danych podanych przy Rejestracji odpowiedzialność ponosi Klient.


IX. ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA SKLEPU

1. Klient, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że nie będzie
wykorzystywał Sklepu i treści w nim zamieszczonych do popełnienia przestępstwa,
podejmował działań programistycznych w celu uzyskania danych ze stron internetowej Sklepu,
podejmował działań programistycznych w celu zawirusowania lub innego zainfekowania strony internetowej Sklepu ani w inny sposób naruszał przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku naruszenia przez Klienta Zasad Prawidłowego użytkowania Sklepu, bądź otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub danych zamieszczonych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, Sklep usunie treści bezprawne i uprawiony jest do podjęcia dozwolonych środków prawnych.


X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności uregulowana jest w odrębnym dokumencie, dostępnym na stronie shoutwear.pl.

2. W toku dokonywania zakupów w Sklepie Klient akceptuje Regulamin Sklepu oraz Politykę prywatności.

 


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualna zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego zmianą.

2. Sklep posiada autorskie prawa majątkowe do treści w nim zamieszczonych, w tym do jego oprogramowania i szaty graficznej. Klienci zobowiązani są do przestrzegania tych praw.

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Marzec 2019